NAVY BLUE MATTE SIAMENSIS 30CM 1/2

Cá loại 2 , sẹo nhẹ trên bụng ô số 1